Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016 /679/ z 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE(dalej:RODO), informujemy ,że:
 
1. Administatorem danych osobowych jest Firma: DAR-MAR Ślusarstwo Jerzy Kaczmarczyk z siedzibą w Kobyłce (05-230) ul. Mjr. Hubala 11
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: DAR-MAR Ślusarstwo Jerzy Kaczmarczyk, 05-230 Kobyłka ul.Mjr. Hubala 11,email: sklep@dar-mar.biz,  tel:22 771 01 18
3. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1b, 1c i 1f RODO.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej z Państwem, 
   kontakt z Państwem celem udzielania informacji lub odpowiedzi na państwa zapytanie, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji 
   oraz zwrotu towaru, realizacja wysyłki newsletterów zamówionych przez Państwa , wystawianie faktur i dokumentów księgowych, 
   wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji.
5. Odbiorcą danych osobowych będą: sądy, organy ścigania , firmy informatyczne obsługujące systemy informatyczne oraz dostarczające
   Firmie oprogramowania, podmioty świadczące usługi  pocztowe i kurierskie , podmioty świadczące usługi prawne
   i doradcze wspierające Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, 
6. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu, systemów newsletter lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po tym czasie do czasu przedawnienia ewentualnych 
   roszczeń wynikających z umowy. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy
   przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy.
8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania , usunięcia oraz prawo do ograniczenia 
   ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
   Państwa danych osobowych.Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres email: sklep@dar-mar.biz
   lub na adres siedziby Administratora.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bedą profilowane. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.
10.Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
   oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administatora danych. Przysługuje Państwu  także prawo wniesienia skargi do 
   organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
11.Korzystanie ze świadczeń Administatora jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do
   realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych.
   Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.Ze względów rachunkowych i podatkowych
   Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych , co oznacza , że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.
   Nie podanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Nie podanie danych może skutkować niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.