Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Postanowienia ogólne
 2. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 3. Koszty, sposoby i termin dostawy oraz odbioru towaru
 4. Formy płatności
 5. Postanowienia szczególne
 6. Postanowienia końcowe
 7. Newsletter

Sklep internetowy www.dar-mar.pl jest przeznaczony do zawierania umów sprzedaży pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorcami).

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  1.   
   1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.dar-mar.pl Sprzedawcą jest firma DAR-MAR Ślusarstwo, Jerzy Kaczmarczyk , dostępna pod adresem w Kobyłka 05-230, ul. Hubala 11, NIP: 125-000-43-53, Regon: 012588234, zwanym także zamiennie „Sprzedawcą”.
   2. Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać: 
    • pod numerami telefonów: (22) 771 01 18 koszt połączenia za minutę zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego klienta,
    • korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@dar-mar.biz ;
   3. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do przedsiębiorców dokonujących zakupu ze sklepu internetowego.
   4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, zakresie i w oparciu o politykę prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, a każdą z osób której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę ma prawo wglądu do ich treści, ich aktualizacji i poprawiania.
  2. Definicje 
   1. Regulamin– niniejszy regulamin W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
   2. Dzień roboczy– dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych będących ustawowo wolnymi od pracy.
   3. Formularz rejestracji– formularz dostępny na stronach Sklepu Internetowego służący do utworzenia konta Klienta.
   4. Klient– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
   5. Sprzedawca– podmiot świadczący usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   6. Przedmiot transakcji- Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
   7. Towar– rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
   8. Towar na zamówienie– Towar o ograniczonej dostępności, w przypadku którego możliwość i/lub czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności u producenta lub importera.
   9. Usługa dodatkowa– usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
   10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
   11. Sklep Internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem dar-mar.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
   12. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
   13. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
   14. Strona internetowa– strona www znajdująca się pod adresem www.dar-mar.pl
   15. Realizacja zamówienia– czynności obejmujące skompletowanie zamówionego Towaru i jego przekazanie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 2. Warunki zawierania umowy sprzedaży 
  1. Zasady ogólne 
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem dar-mar.pl w szczególności zasady składania zamówień, dostarczania zamówionych Towarów, uiszczenia ceny sprzedaży Towarów, oraz uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Prawem właściwym jest prawo polskie.
   2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
   3. Sklep internetowy dar-mar.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
   4. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe lub używane wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na stronie sklepu internetowego przy każdym oferowanym towarze będzie informacja czy sprzedawany Towar jest nowy czy używany.
   5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu złożenia Zamówienia, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 
    • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11.0.11 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies lub
    • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 55.0.3 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
    • przeglądarka internetowa Safari w wersji 10.0.2 lub nowszej
    • minimalna rozdzielczość ekranu 1366 x 768 pikseli.
   6. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań wpływających na funkcjonowanie Sklepu w tym powstrzymania się od dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
   7. Sprzedawca nie udziela gwarancji, że Strona internetowa, na której znajduje się Sklep oraz serwer, na którym się znajduje Strona internetowa są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Klienta, ani, że Strona internetowa nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Klienci w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.
  2. Rejestracja 
   1. Klient przy pierwszym składaniu zamówienia drogą elektroniczną dokonuje rejestracji na stronie internetowej sklepu w celu uzyskania od administratora sklepu indywidualnego kodu dostępu niezbędnego do dokonania transakcji.
   2. Kolejne zamówienia składane drogą elektroniczną przez zarejestrowanego Klienta będą odbywać w oparciu o przyznany mu indywidualny kod dostępu.
  3. Składanie zamówień 
   1. Informacje dotyczące Towarów zamieszczonych na Stronie internetowej są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
   2. Wszystkie ceny Towarów udostępnionych w Sklepie są podawane zarówno jako ceny netto i brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
   3. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę internetową lub drogą elektroniczną poprzez e-mail zamowienia@dar-mar.pl , sklep@dar-mar.biz lub telefonicznie pod numerem (22) 771 01-18.
   4. Zamówienia dokonywane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
   5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
   6. Przy składaniu Zamówienia Klient: 
    1. dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez umieszczenie ich w koszyku,
    2. wprowadza do formularza swoje dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail;
    3. wybiera sposób oraz adres dostawy,
    4. wybiera formę płatności,
   7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
   8. Złożone przez Klienta Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi przez złożenie przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenie na zasadach określonych w Regulaminie jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
   9. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
   10. Doręczenie Zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna wysłana automatycznie przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu informacji zamówieniu na serwer Sklepu.
   11. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
   12. Sprzedawcy oświadcza, iż może uzależnić potwierdzenie przyjęcia Zamówienia w tym wykonanie Usług dodatkowych, od uzyskania od Klienta potwierdzenia autentyczności dyspozycji danej czynności drogą elektroniczną (e-mail). W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeżeli uzyskanie potwierdzenia od Klienta nie będzie możliwe, Sprzedawca ma prawo anulowania Zamówienia.
   13. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedawcy i braku możliwości przystąpienia do realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. W powyższej sytuacji Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w związku z brakiem Realizacji zamówienia.
   14. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy Klient zostanie poinformowany (e-mail) o statusie Zamówienia i możliwości jego realizacji.
    Klient ma następujące możliwości: 
    1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako złożenie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów;
    2. anulowanie całości Zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości traktowany jest jako cofnięcie złożonego Zamówienia.
    Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, którego Zamówienie nie zostanie zrealizowane Sklep zwróci Klientowi wpłacone za ten Towar pieniądze.
   15. Sprzedawca rozpocznie Realizację zamówienia po jego potwierdzeniu i zaksięgowaniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy, a w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, „płatność gotówką” w momencie potwierdzenia Zamówienia.
   16. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT: - w formie papierowej, która wówczas zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub wręczona osobiście przy odbiorze lub 
    - w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy, przesłanego drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
   17. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności gotówką lub wyborem opcji „za pobraniem.
 3. Koszty, sposoby i termin dostawy oraz odbioru towaru 
  1. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą zgodnie z wyborem formy dostawy dokonanym przy składaniu Zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.
  3. Dostawa realizowana jest w terminie podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. W przypadku zamówienia kilku Towarów z różnym terminem dostępności Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczenia Towarów w najpóźniejszym ze wskazanych terminów, z tym że są to orientacyjne terminy dostawy i dotyczą Zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). W przypadku Towaru na zamówienie, termin dostarczenia Towaru będzie ustalany indywidualnie.
  4. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu w zależności od dokonanego wyboru sposobu dostawy. Klient może zapoznać się z cennikiem transportu w każdej chwili przy każdym zamówieniu po przejściu do koszyka.
 4. Formy Płatności 
  1. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić: 
   1. gotówką przy odbiorze osobistym,
   2. za pobraniem (przy odbiorze Towaru),
   3. przelewem na konto bankowe Sklepu wskazane na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt
  2. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia dowód sprzedaży w postaci faktury VAT.
  3. Faktura VAT za kupiony Towar na wniosek Klienta może zostać wysłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
 5. Postanowienia szczególne 
  1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie wywołuje po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć formy dokonywania płatności w tym żądać dokonania przedpłaty za zamówiony Towar przed jego dostawą.
  3. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta z chwila wydania Towaru przewoźnikowi. Sprzedawca od wydania przewoźnikowi do jego przekazania Klientowi nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie oraz za opóźnienie w dostarczeniu Towaru.
  4. Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy tego rodzaju przesyłkach. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Towaru, jest on zobowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  5. Na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta.
 6. Postanowienia końcowe 
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
  2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Newsletter 
  1. Akceptując regulamin udzielasz zgody na otrzymywanie wiadomości newsletter związanych z nowościami, promocjami itp. drogą elektroniczną oraz telefoniczną. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera.