Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016 /679/ z 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE(dalej:RODO), informujemy ,że:

1. Administatorem danych osobowych jest Firma: DAR-MAR Ślusarstwo Jerzy Kaczmarczyk z siedzibą w Kobyłce(05-230) ul. Mjr. Hubala 11

2. Dane kontaktowe isnpektora ochrony danych DAR-MAR ŚLusarstwo Jerzy Kaczmarczyk, 05-230 Kobyłka ul.Mjr. Hubala 11,email:dar-mar@dar-mar.pl , zamowienia@dar-mar.pl , sklep@dar-mar.biz , tel:22 771 87 21

3. Przetwarzanie danych odbywać sie będzie na podstawie art.6 ust.1b, 1c i 1f RODO.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu realizacji umówy sprzedaży zawartej z Państwem, kontakt z Państwem celem udzielania informacji lub odpowiedzi na państwa zapytanie, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji oraz zwrotu towaru, reazlizacja wysyłki newsleterów zamówionych przez Państwa , wystawianie faktur i dokumentów księgowych, wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji.

5. Odbiorcą danych osobowych będą: sądy, organy ścigania , firmy informatyczne obsługujące systemy informatyczne oraz dostarczające Firmie oprogramowania, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie , podmioty świdczące usługi prawne i doradcze wspierające Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, 

6. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu, systemów newsletter lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po tym czasie do czasu przedawnienia ewnentualnych roszczeń wynikających z umowy. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze wzgledów podatkowych przetwarzamy  przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy.

8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych , prawo do ich sprostowania , usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres email: dar-mar@dar-mar.pl lub na adres siedziby Administratora.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bedą profilowane. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

10.Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administatora dostępu do swoich danych , ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złozenia wobec Administrora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administatora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorujacego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

11.Korzystanie ze świadczeń Administatora jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiebiorca Administrator jest zobowiązny do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownyn lub warunkiem zawarcia umowy.Ze wzgledów rachunkowych i podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych , co oznacza , że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Nie podanie danych może skutkować niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu ksiegowego na Państwa rzecz.